אפזרית (אספרגולריה) מלולה

צפורניים
Spergularia maritima
Caryophyllaceae